(59) 8144919

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Domu Kultury w Ustce

 

Dom Kultury w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury w Ustce.

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-26

 

Status pod względem zgodności z ustawą
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:
 

brak audiodeskrypcji
kontrast elementów tekstowych
regulacja wielkości czcionki


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Jednostką kontaktową jest Dyrektor Domu Kultury w Ustce. E-mail - dk.ustka@wp.pl. 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 8144919. 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. 
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. 
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dom Kultury w Ustce, Ustka, ul. Kosynierów 19
Budynek jest obiektym przedwojennym zaadaptowanym na potrzeby ośrodka kultury i ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Dom Kultury w Ustce stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny, który realizuje wyznaczona osoba.
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Kosynierów. Wejście posiada podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (sala widowiskowa, sala wystawowa i pracownia muzyczna). W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Bałtyckie Centrum Kultury, Ustka, ul. Kosynierów 21 
Jest obiektem pod opieką konserwatora zabytków i ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Dom Kultury w Ustce stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny. 
Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne i wejście od strony podwórka.
Dla osób na wózkach dostepny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, w tym toaleta. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Inne informacje i oświadczenia
Dom Kultury w Ustce stara się dostosować budynek w miarę możliwości do obsługi osób niepełnosprawnych. Urząd Miasta planuję budowę nowego centrum kultury.

Planowana jest modernizacja strony internetowej pod kątem dostosowania do standardu WCAG 2.1. Tempo wprowadzania udogodnień zależeć będzie od posiadanych środków budżetowych oraz możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego. 
Planowane są szkolenia pracowników Urzędu w przygotowywaniu dokumentów, galerii i filmów pod kątem WCAG 2.1.